Quy định về tập huấn nghiệp vụ hoạt động vận tải

Quy định về tập huấn nghiệp vụ hoạt động vận tải. Đối tượng phải tập huấn nghiệp vụ vận tải. Thời gian tham gia tập huấn vận tải.

Quy định về tập huấn nghiệp vụ hoạt động vận tải. Đối tượng phải tập huấn nghiệp vụ vận tải. Thời gian tham gia tập huấn vận tải.

Theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT có quy định về tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải như sau:

a) Đối tượng tập huấn: Người điều hành vận tải, lái xe kinh doanh vận tải, nhân viên phục vụ trên xe.

b) Nội dung tập huấn: Theo tài liệu và chương trình khung do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành.

c) Thời điểm tập huấn:

- Trước khi tham gia hoạt động vận tải hoặc đảm nhận nhiệm vụ điều hành vận tải.

- Định kỳ không quá 03 năm, kể từ lần tập huấn trước đó.

d) Tiêu chuẩn của Cán bộ tập huấn:

Cán bộ tập tuấn nghiệp vụ phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Giáo viên chuyên ngành vận tải của các trường từ trung cấp trở lên có đào tạo chuyên ngành vận tải đường bộ.

- Trong trường hợp tập huấn cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe: cán bộ tập huấn phải là người có trình độ chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên hoặc có trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành khác và có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm về quản lý, điều hành vận tải đường bộ.

- Trong trường hợp tập huấn cho người điều hành vận tải: cán bộ tập huấn phải là người có trình độ chuyên ngành vận tải từ cao đẳng trở lên hoặc có trình độ đại học chuyên ngành khác và có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm về quản lý, điều hành vận tải đường bộ.

e) Cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn

- Đơn vị kinh doanh vận tải được tự tổ chức tập huấn hoặc phối hợp với với Hiệp hội vận tải ô tô địa phương hoặc cơ sở đào tạo lái xe để tổ chức tập huấn cho lái xe kinh doanh vận tải và nhân viên trên xe.

- Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Hiệp hội vận tải ô tô địa phương (nếu có) tổ chức tập huấn cho người điều hành vận tải của các đơn vị kinh doanh vận tải thuộc địa phương.

g) Các bước tiến hành:

- Trước khi tổ chức tập huấn, đơn vị tổ chức tập huấn phải báo cáo Sở Giao thông vận tải địa phương về kế hoạch tập huấn, địa điểm, danh sách cán bộ tập huấn và danh sách học viên tham dự tập huấn để kiểm tra, giám sát.

- Đơn vị tổ chức tập huấn cấp Giấy chứng nhận đối với những người đã hoàn thành tập; lưu hồ sơ chương trình tập huấn và kết quả tập huấn tối thiểu trong 03 năm.

Lớp tập huấn hỗ trợ thiết thực hoạt động kinh doanh vận tải, góp phần giúp các doanh nghiệp hiểu, tuân thủ tốt hơn các quy định của pháp luật, tạo cơ hội để các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; đồng thời nâng cao ý thức của chủ doanh nghiệp, người lái xe trong dịch vụ vận tải, bảo đảm an toàn giao thông.

Hotline 84907787388